Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost Brickmin, s.r.o. se sídlem Ve Vrbičkách 323, Mirošovice 251 66, IČ 03201431, DIČ CZ03201431, vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C228661

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.  Zpracování osobních údajů

1) Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 dní od naší poslední komunikace.

2) Zpracování osobních údajů v případě uzavření smlouvy

Pokud s námi uzavřete smlouvu, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Do vypořádání vzájemných práv a závazků z nich vyplývajících, minimálně však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

3) Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od udělení souhlasu dotčené osoby. Každý zasílaný marketingový e-mail nebo newsletter obsahuje link pro zrušení odběru. V případě, že si dotčená osoba nepřeje dále dostávat informace o našich novinkách a nabídkách, má možnost se z odběru odhlásit kliknutím na tento link nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@brickmin.cz

II.  Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Příjemci osobních údajů jsou, resp. mohou být také subjekty určené právními předpisy, zejména orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru. Patří sem zejména finanční úřady, orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy a orgány činné v trestním řízení.

V závislosti na účelu zpracovávání a konkrétních okolností mohou mezi příjemce osobních údajů dotčených osob patřit i jiné osoby (v pozici zprostředkovatele nebo samostatného provozovatele), zejména:

  • advokát,
  • exekutor,
  • odpovědná osoba ve smyslu GDPR,
  • poskytovatel poštovních služeb.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.  Co byste dál měli vědět

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@brickmin.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 606 827 564.

IV.  Používání souborů cookies

Informace o souborech cookies

Na naší webové stránce používáme soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které se ukládají na vašem zařízení (počítači nebo na jiném zařízení s přístupem k internetu, jako je např. smartphone či tablet) při návštěvě webových stránek, a které obsahují informace o aktivitách uživatelů webové stránky. Cookies používáme s cílem optimálně tvořit a neustále zkvalitňovat naše služby a přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám.

Cookies se odevzdávají buď naší webové stránce („vlastní cookies“), nebo jiné webové stránce, k níž cookies patří („cookies třetí strany“).

Pro fungování naší webové stránky používáme tzv. nutné (funkční) cookies, které umožňují realizovat základní funkcionality webové stránky.

Zpracovávání nutných cookies uskutečňujeme na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (právním základem je oprávněný zájem provozovatele). Naším oprávněným zájmem je optimalizace, funkčnost a bezpečnost webové stránky.

Proti ukládání cookies, které sbíráme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Námitku můžete vznést na níže uvedený e-mail provozovatele. Nepoužívání nutných cookies by mohlo negativně ovlivnit fungování webové stránky.

Rádi bychom s vaším souhlasem využívali i tzv. dobrovolné cookies (které nejsou nutné):

Jedná se o tyto cookies:

  • statistické/analytické cookies – ty slouží pro vylepšení funkčnosti webové stránky pomocí sledování návštěvnosti a používání webové stránky návštěvníky stránky;
  • marketingové cookies – ty shromažďují informace, které pomáhají lépe přizpůsobit reklamu vašim zájmům.

V případě dobrovolných cookies zpracováváme osobní údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas dotčené osoby). Udělení souhlasu je dobrovolné. O souhlas s používáním cookies vás žádáme prostřednictvím naší cookies lišty.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ vyjadřujete váš souhlas s používáním všech cookies včetně cookies třetích stran, které na naší webové stránce používáme.

Pokud si však nepřejete, aby došlo k používání všech cookies na naší webové stránce, máte možnost zvolit si nastavení přímo na cookies lište a svoji volbu potvrdit kliknutím na tlačítko „Jen nezbytné“.

Máte také možnost vybrat si „Odmítnout“ – kliknutím na toto tlačítko zakážete všechny cookies zpracovávané na základě souhlasu.

Pokud na liště neurčíte své preference (nezakliknete žádné tlačítko), nebudou se ukládat žádné cookies kromě těch nutných.

Souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Kdykoliv máte možnost zobrazit cookies lištu kliknutím na ikonu označenou jako „cookies“ v dolní části naší webové stránky a souhlas se zpracováváním cookies odvolat, resp. změnit své preference.

O jednotlivých používaných souborech cookies vás blíže informujeme přímo v cookies lište.

Využíváme služby dodavatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (nástroje na měření návštěvnosti přes systémy Google Analytics). Služby Google Analytics nám umožňují vylepšit funkčnost stránek sledováním vašeho používání naší webové stránky, přičemž sběr a hlášení informací se uskutečňuje v anonymizované podobě a za použití běžných prostředků není možné identifikovat jednotlivé uživatele. Informace vytvořené souborem cookies o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google. Společnost Google používá tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu.

Podmínky ochrany soukromí Google najdete zde : https://policies.google.com/privacy (https://policies.google.com/privacy)

Kontaktní údaje provozovatele: tel. č. +420 606 827 564, e-mail: info@brickmin.cz.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

V.  Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Práva dotčených osob:

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR:

Dotčená osoba má právo obdržet potvrzení o tom, zda provozovatel zpracovává osobní údaje, které se jí týkají. Dotčená osoba má právo získat přístup ke svým osobním údajům (má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má provozovatel o dotčené osobě k dispozici), jakožto i informace o tom, jak je provozovatel zpracovává v rozsahu podle článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR:

Dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají, pokud jsou nesprávné, anebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Provozovatel musí žádosti o opravu, příp. doplnění osobních údajů vyhovět bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR:

Dotčená osoba má právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu výmazu osobních údajů, které se jí týkají, a to v případě, že je splněný některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR (např. pokud osobní údaje, které o ní provozovatel získal, už nejsou nutné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovávány). Toto právo dotčené osoby posoudí provozovatel z pohledu všech relevantních okolností v souladu s čl. 17 GDPR (např. provozovatel žádosti nevyhoví, pokud je zpracovávání nutné – pro splnění zákonné povinnosti provozovatele nebo pro prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků).

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů podle čl. 18 GDPR:

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracovávání jejích osobních údajů, pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR. Jestliže bylo zpracovávání omezeno v souladu s čl. 18 odst. 1 GDPR, takovéto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají: a) pouze se souhlasem dotčené osoby, nebo b) pro prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků, nebo c) pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby, nebo d) z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR:

Jestliže se zpracovávání osobních údajů zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a je vykonáváno automatizovanými prostředky, dotčená osoba má právo získat své osobní údaje, které poskytla provozovateli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, má právo na přenos údajů přímo od jednoho provozovatele ke druhému.

Právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR:

Pokud se zpracovávání zakládá na oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), dotčená osoba má právo kdykoliv vznést námitku z důvodů souvisejících s její konkrétní situací proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, včetně námitek proti profilování založenému na uvedených zájmech. Provozovatel v takovémto případě nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nutné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, anebo důvody pro prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků.

V případě, že dotčená osoba vznese námitky proti zpracovávání jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovýmto přímým marketingem, osobní údaje se už pro tyto účely nesmějí zpracovávat.

Právo podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR

Dotčená osoba má právo kdykoliv podat návrh na zahájení řízení na ochranu osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://uoou.gov.cz/.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2024